Available courses

Pri rozhodnutí vstúpiť do študijného programu v poskytovaní PP sa skúste zamyslieť nad motiváciou. My jednu ponúkame. Vedeli by ste v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu pomôcť svojim najbližším. Ak áno, tak tento študijný program vás podporí pri občerstvení potrebných vedomostí a zručností, ak nie, potom vás podporí pri získavaní týchto vedomostí a zručností.

Systém neodkladnej zdravotnej starostlivosti je organizačné a liečebné zabezpečenie tzv. "cesty pacienta" z miesta náhlej príhody (nežiaducej udalosti) na definitívne ošetrenie v správnej nemocnici. Prvá pomoc je, najmä pri život ohrozujúcich a závažných postihnutiach zdravia nenahraditeľnou súčasťou systému.

Hlavné zásady pri poskytovaní PP sú zjednocujúcim prvkom pre všeky nežiaduce udalosti, kde prvá pomoc môže zásadne prispieť k ich správnemu riešeniu.

Včasná Základná Neodkladná Resuscitácia (ZNR) je súbor činností a úkonov, ktoré spolu s aplikovaním regulovaného elektrického výboja (defibrilácia) sú podľa súčasných vedeckých poznatkov považované za najúčinnejší spôsob poskytovania PP pri náhlom zastavení krvného obehu (zastavenie srdca). 

Vo všeobecnosti náhle zmeny zdravotného stavu,ktoré vyžadujú PP,  vznikajú následkom úrazového alebo neúrazového deja. Takéto, na prvý pohľad, prirodzené delenie umožňuje triediť postihnutých pre základný spôsob poskytnutia PP.V tejto téme sa venujeme neúrazovým náhlym zmenám zdravotného zahrnutých, kotré patria do skupiny "Náhle ochorenia".

Úrazy sú treťou najčastejšou príčinou smrti a sú na prvom mieste vo veku do 45 rokov. Okrem toho je veľa menej závažných a ľahkých úrazov. V oboch prípadoch poskytnutie PP môže v plnom rozsahu naplniť jej hlavné ciele - zachrániť život, zabránť ďalšiemu poškodeniu zdravia a zabezpečiť ďalšiu liečbu. V konečnom dôsledku tak PP významnou mierou môže prispieť rýchlejšiemu zotaveniu úrazom postihnutej osoby. 

Na následky dopravných nehôd zomiera na svete ročne viac ako jeden milión ľudí, 10 – 15 miliónov je invalidizovaných. Zvlášť tragické sú následky pre deti. Ročne ich zomiera viac ako 160 tisíc a 1.5 miliónov ich je ranených a invalidizovaných. Poskytnutie PP na mieste dopravnej nehody môže prispieť k zmierneniu úrazových následkov dopravných nehôd. Vedomosti o pokytovaní PP môžu prispieť k osvete a preventívnemu správaniu sa vodičov na cestách.

Lekárnička PP je súbor liekov, obväzového materiálu a zdravotníckych pomôcok, ktoré sú uložené v prispôsobenom obale. Obsah lekárničky PP vychádza z požiadaviek na rozsah liečebných úkonov, ktoré sa v rámci PP najčastejšie vyskytujú. Cieľom lekárničky je podporiť činnosť záchrancu a súčasne zaistiť prevenciu možného poškodenia jeho zdravia.

Témy na rošírenie vedomosti pre poskytovanie PP sú zamerané na základné poznatky o ľudskom tele a biologických zákonitostiach, najmä vo vzťahu k náhlym život a závažným zdravie ohrozujúcich zmenám zdravotného stavu.